De voorwaarden van deze disclaimer (‘Disclaimer’) zijn van toepassing op deze website en alle vanuit deze site te benaderen internetsites (samen de ‘Internetsite’) van Vesteda. Vesteda houdt hoofdkantoor te Amsterdam op het adres De Boelelaan 759, 1082 RS te Amsterdam, KVK-nummer 14071789, BTW-nummer, 8104 7370 7B01, telefoon: 088-456 1666. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Referenties naar ‘Vesteda, ‘wij, ‘het bedrijf’ of soortgelijke termen betekent Vesteda zoals gedefinieerd in de Juridische structuur. Door de Internetsite te bezoeken en/of de op of via de Internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten, bijvoorbeeld de inschrijfvoorwaarden, waarvoor u zich inschrijft of die u afsluit via de Internetsite en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Hoewel Vesteda tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Vesteda expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Bezoekers van deze Internetsite kunnen geen rechten ontlenen aan tekst of beeld (waaronder maar niet beperkt tot beschrijvingen van woningen, VR, plattegronden en film). Vesteda garandeert niet dat de Internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van de Internetsite
Beslissingen die u neemt op basis van informatie op de Internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico.

Gebruik van de Internetsite dat het gebruik van de Internetsite door andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de Internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden
Wanneer Vesteda (hyper)links naar internetsites van derden weergeeft, is Vesteda niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze internetsites van derden. Vesteda aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door Vesteda geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Vesteda, of de betreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, databankrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze Internetsite aangeboden informatie (waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Internetsite te kopiëren, te downloaden, te scrapen, te (hyper-/deep)linken of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vesteda of de betreffende rechthebbende. U mag informatie op deze Internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Vesteda stuurt, kunnen onveilig zijn. Vesteda raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Vesteda te zenden en hiervoor de beveiligde inschrijvingsomgeving van Mijn Vesteda te gebruiken. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Vesteda te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Vesteda en partijen waaraan zij opdracht verstrekt aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Vesteda op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Internetsite, (II) de informatie die op of via deze Internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vesteda of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze Internetsite, (V) misbruik van deze Internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze Internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze Internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vesteda.

Misbruik
Vesteda behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de Internetsite en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht
Op de Internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Toelichting verhuurproces
(i) Een reactie/inschrijving van een kandidaat is slechts het tonen van interesse in één of meer woningen en deze reactie/inschrijving biedt geen enkele garantie op het kunnen gaan huren van een woning, (ii) het hebben van voorrang en/of het voldoen aan inkomenseisen betekent niet dat een kandidaat in aanmerking komt voor een woning (Vesteda zal ook nog nader onderzoek doen naar aangeleverde gegevens, welk onderzoek op zichzelf ook kan leiden tot de conclusie dat Vesteda een kandidaat geen aanbod wil doen in de toekomst) en (iii) dat pas als Vesteda schriftelijk bevestigt heeft een huurovereenkomst (met bijbehorende algemene huurvoorwaarden) te willen sluiten, de kandidaat in kwestie in aanmerking komt voor de woning.

Wijzigingen
Vesteda behoudt zich het recht voor de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Privacy

De privacyverklaring van Vesteda is van toepassing op deze website.